مینا سان کنیچیوا ^^

دای جوبو دس کا ؟!

امروز اومدم با پست تصاویر آکاشی سیجیرو

کاپیتان تیم «نسل معجزه» از انیمه بسکتبال کوروکو ^^

امیدوارم خوشتون بیاد

نظر یادتون نره

سایونارا  ❤


http://www.uplooder.net/img/image/76/262a0af1c70f50a08475d84ecb6429f9/a5c940b0e4050a37455621bc780bf9fe.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/38/89427f38ab2c32cde4a758d68480580c/Akashi.Seijuurou.full.1667457.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/79/b3025ec983ff267dd406767ec2518517/akashi-seijuro-by-lyrmeii-d9g2vh1.png

http://www.uplooder.net/img/image/14/8bf683f1a6c8f1588a3d5a90ce2cb303/5d10812c69baf04b5264af6f40ca5686.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/38/c41419bcf92ef29f3819c701d85d3bb7/76d3d6fbd1ebe0d4d55d464185902c09.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/14/271b8049f8a26194c3cbce0bd09bc3d5/294e2793b74e323cf0d31288ea62edd9.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/31/e9f92231a8262d463e08113989c005fe/920a8011f90b68e114dd7dcbc8182886.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/59/263a81a716c25694d309aa7e7fb62fc1/957f78b684b257884ccc4f0a39b97890.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/84/340b929c36091b20b688cfbe29e55263/03545a808e154a7cafc3d157f9685e2f.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/15/231fd15d16c9ee8482788e10d129a380/aa7f683e6d4905e14ecc179f0d292e7e.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/83/4b172555a1753d6d387d1372d5947a2f/Akashi.Seijuurou.600.1595683.jpg

اینم ی عکس دسته جمعی از بروبچه های تیم نسل معجزه

http://www.uplooder.net/img/image/53/8064e5e298c16724939ec2881c674ac6/(19).jpg

http://www.uplooder.net/img/image/75/4ccaa2c68d55e5b1419c6456a0a9059a/(20).jpg