یو مینا !

گن کی دس کا ؟!

امروز براتون سری دوم تصاویر آلن واکر از انیمه ی دی.گری-من رو میزارم!

سری اولش اینجاست .

سری دومش هم در ادامه ی مطلبه D:

امیدوارم خوشتون بیاد

نظر فراموش نشه :)

معرفی انیمه D.Gray-Man


http://www.uplooder.net/img/image/86/71e44978b8a88a714c111e10a14ffbb0/1cb7be01379af0c77493299ad38c6603fd46625a-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/81/7469ea7965b355e520d0369ecf3a2e8f/4b2c8a489892722d1ee796c51c962e603fa3ea03-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/10/9ce79298a07379e48d67b4d9316021cd/8ae787224faf0ed1962b582bf1c9f7ab85a7e493-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/74/c707175be110ffa3bd47c2da1e4fcb99/38572f1eb3cadede60851c90a654a84a10c479c0-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/73/b8c935ec52f623023359f910df949989/allen-by-coro96-da83kcj.png

http://www.uplooder.net/img/image/47/c619c0f7c850418ac6c6edc9888e4a0e/emdua6li6ro3fhnm7mcl6bdc5mksbr7m-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/78/cbd3f7115aef30b4cf525f4b3f26d3a6/keepwalking-by-coro96-dafc3ep.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/40/c8da8e318d3f35ee9afb1d3607c25df7/bubbles-by-coro96-da6hu5g.png

http://www.uplooder.net/img/image/28/36b8c58e01dcc5cab0ba8d419537893f/dd09e49bcbb3db5088cf4c753de3fa1cc823fc65-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/8/724ac7dedc728e519193ba068ef3361e/thjqr24n7d3x762fd5eqxhj5jlylxwnk-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/46/5a8fca87cffe021ed9805d5642e18def/e1fffd1e38f227b900e1a0ed99fb7532f87b37fe-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/19/8d094a84c652c9a9471cf40c86d991a1/rain-by-coro96-dad2uea.png


عاشق غذا خوردنشم ! ماشالله سیر نمیشه XD

http://www.uplooder.net/img/image/7/b55afc0b21c7c2c0343150ecbf865319/4ebbfc3b29-imag.jpg