یو مینا ! 😉

گِن کی دس کا ؟! 😊

خب ... بریم سراغ سری 6 عکس نوشته های انیمه ای به همراه ترجمه ^^ 😆

برید ادامه ^^ 😀

امیدوارم خوشتون بیاد 😉

نظر فراموش نشه ❤️

http://www.uplooder.net/img/image/83/08709267294240155a06830923fde3f4/09fcfc2890761749483a1ac3abbca485.jpg

کوتاه اومدن چیزیه که مردم رو میکشه!

http://www.uplooder.net/img/image/24/c5f539ba437c47f5ac30aeb7050a34da/6d8a8e933a029c47b4b364b8d4411f4d1eb5ee10-hq.jpg

درد دوست توئه. درد یار توئه. درد بهت میگه چه وقتایی بدجوری زخمی شدی. اما میدونی بهترین چیز در مورد درد چیه؟ این بهت میگه که هنوز نمردی!

http://www.uplooder.net/img/image/67/0f4bd0941cbedeb4189146aed4e97f26/9df3341cdad7e0dc5e4a5d8b86e190af3e1cd16d33f0ef63bfdf3a18cd4021bb.png

من دو قانون دارم : اول، من هرگز اشتباه نمیکنم. دوم، اگه اشتباه کردم مراجعه کن به قانون اول


http://www.uplooder.net/img/image/9/21ff598a410c176ab976841a15e20b7c/589973d9f88599212831bb920db911bc.jpg

اگه برنده بشی زنده میمونی. اگه ببازی میمیری. اگه نجنگی نمیتونی برنده بشی.


http://www.uplooder.net/img/image/9/841a9c1c3f1f0d12e579c801b33eb9d8/anime-quote--31-by-anime-quotes-d6w1xbq.jpg

میدونی، نیازی نیست همه چیز توسط  زندگی و مرگ انتخاب بشه! یکم در مورد آینده فکر کن. میشه؟


http://www.uplooder.net/img/image/36/bb7297c40e1b2e9a6ab016c55fbf506e/anime-quote--63-by-anime-quotes-d6whqxf.jpg

من تسلیم نمیشم، من فرار نمیکنم، هیچ وقت پا روی حرفم نمیزارم. این راه نینجایی منه.


http://www.uplooder.net/img/image/6/c27d21c2372a0290b99d3c74bc01f0b0/anime-quote--77-by-anime-quotes-d6wk502.jpg

من کوچیک نیستم! فقط توی دنیایی دارم زندگی میکنم که خیلی بزرگه!


http://www.uplooder.net/img/image/46/e28e52c94fb29cb0a1e42499828f2a58/anime-quote--155-by-anime-quotes-d71b518.jpg

شادی من فقط میتونه ... فقط میتونه با دستای خودم ساخته بشه. شادی من به هیچ کسی بستگی نداره به غیر از خودم!


http://www.uplooder.net/img/image/30/bc8caf4aa92f6cd4f340bb03809208aa/anime-quotes-about-darkness-images.jpg

اگه جدا میخوای به فرار از هر روز زندگیت ادامه بدی هیچ چاره دیگه ای نداری جز اینکه پیشرفت کنی. حالا میخواد هدفت بالارفتن باشه  یا پایین رفتن.


http://www.uplooder.net/img/image/64/9ac4587520bc9ebd3a9d50961de3f0fc/hqdefault.jpg

اگه شاه حرکت نکنه اونوقت افرادشم دنبالش نمیکنند.