این نظر سنجی بین دو کاراکتر بازی Devil May Cry هست...همون طور که میدونید دانته و ورجیل برادر هم هستند.از بین شون کدوم رو بیشتر دوست دارید و چرا؟

    دانته                                       ورجیل